3294 Sayılı Teşvik

3294 sayılı kanun nedir? 3294 sayılı yasa, sosyal yardım alanların istihdamını teşvik etmek amacıyla özel bir teşvik sağlamamaktadır. Ancak, sosyal yardım alan bireylerin istihdamına ilişkin olarak diğer teşviklerden yararlanmaları mümkündür. 3294 teşvik hesaplama için danışmanlık firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN 3294 SAYILI TEŞVİK. 3294 sayılı Kanunun ek 5. maddesi, 2018/8 sayılı Genelge.

3294 Sayılı Teşvik

3294 Sayılı Teşvik

Başlama: 26/4/2016

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

İşyeri Yönünden;
1: Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
2: Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması
3: Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması
4: Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
5: Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.
Sigortalı Yönünden;
1: 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
2: İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,
3: Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
4: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması.

İlave bilgi: Destekten yararlanma süresi bir yıldır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmaz.

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

 

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

2.426,63 TL

825,05 TL

1.601,57 TL

 

18.199,69 TL

6.187,89 TL

12.011,79 TL

 

663,28

     

4.974,58

 

 

3294 sayılı yasa, kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar, sendikalar, kooperatifler, spor kulüpleri ve meslek odalarının vergi muafiyetleri gibi konuları düzenleyen bir yasadır. Bu yasa kapsamında bir teşvik öngörülmemektedir.

Sosyal amaçlı faaliyet gösteren dernek, vakıf, sendika, kooperatif, spor kulüpleri ve meslek odaları gibi kuruluşlar, 3294 sayılı yasadan faydalanarak vergi muafiyeti veya diğer teşviklerden yararlanabilmektedirler. Bu kuruluşlar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu ve diğer vergi kanunları kapsamında vergi muafiyeti veya indirimlerinden faydalanabilirler. 3294 sayılı kanun sgk teşvik hesaplama için danılmanlık firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.