17103–27103 Sayılı Teşvik

17103 teşvik nedir? 27103 teşvik nedir? 17103 teşvik şartları nelerdir? 17103-27103 sayılı teşvikler, 2019 yılında çıkarılmış olan "Yatırım Teşvik Belgesi Uygulama İzni Genelgesi" kapsamında sağlanan teşviklerdir. Bu teşvikler, yatırımcıların belli şartları yerine getirmeleri halinde, belirli vergi indirimleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği gibi avantajlar sağlamaktadır. 17103-27103 sayılı teşviklerin hesaplanması için öncelikle yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin belirlenmesi gerekmektedir. Teşvikler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı oranlarda uygulanmaktadır. İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ 17103 – 27103 Sayılı Teşvik. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi, 2018/22 sayılı Genelge

17103–27103 Sayılı Teşvik

17103–27103 Sayılı Teşvik

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
Başlama tarihi: 01.01.2018
Bitiş tarihi: 31.12.2022 Cumhurbaşkanının 1 yıl daha uzatma yetkisi bulunmaktadır.
İşyeri Yönünden;
1: Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
2: Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,
3: Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
4: Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
Sigortalı Yönünden;
1: 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması
2: Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması
3: İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması,
4: Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
İlave notlar:
 Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır; Bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay’dır. Bu sigortalılar dışında kalanlar 25 yaşından büyük erkekler için 12 ay uygulanmaktadır. Ancak teşvik süresi hiçbir şekilde 2022/Aralık ayını/dönemini geçemez. *1/12/2020 tarihli, 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022’ye uzatılmıştır
5335/30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işverenler bu teşvikten yararlanamaz.

Bununla birlikte, yatırımın türüne ve büyüklüğüne göre de teşvikler farklılık göstermektedir. Yatırımın büyüklüğüne göre teşvik oranı artarken, yatırımın türüne göre teşviklerde farklılık görülebilir.

Örneğin, 17103-27103 sayılı teşvikler kapsamında sağlanan "Yeni Yatırım Teşviki" için hesaplama yapacak olursak, yatırımın gerçekleştirileceği bölgeye, yatırımın türüne ve büyüklüğüne göre farklı oranlar uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, genel olarak teşvik hesaplama yaparken, yatırımın toplam tutarı, istihdam yaratılacak kişi sayısı, yatırımın gerçekleştirileceği bölge, yatırımın türü ve niteliği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Teşvik hesaplamaları, yatırımcıların yatırım öncesi yaptıkları maliyet analizleri ve iş planlarına göre belirlenir. Teşviklerin hesaplanması ve başvuru süreci, yatırımcıların yatırım yapacakları bölgedeki İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi kurumlara başvurmaları gerekmektedir.