07319 Sayılı Teşvik

07319 sayılı teşvik, özellikle ihracata yönelik yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Türkiye'de 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında sağlanan bir teşvik türüdür. Bu teşvik, yatırımcılara ihracata yönelik yatırımlarında vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği gibi avantajlar sağlar. KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ 07319 Sayılı Teşviki. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 31. maddesi, 2021/21 sayılı Genelge

07319 Sayılı Teşvik

07319 Sayılı Teşvik

Başlama tarihi: 25/05/2021
2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/5/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.
şartlar
a) 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
c) Özel sektör işverenine ait olması,
ç) İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,
d) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
e) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
f) Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi,
g) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
ğ) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden, ilave olarak işe alınan en fazla beş sigortalı için 12 ay süreyle yararlanılır.
İlave not
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, bu genelgenin konusu desteğe ilişkin Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadar işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

07319 sayılı teşvik, özellikle ihracata yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla sağlanmaktadır. Bu teşvikten yararlanmak için yatırımcıların, ihracata yönelik bir yatırım yapması gerekmektedir. Yatırımcılar, ihracata yönelik yatırımlarını gerçekleştirmek üzere yatırım teşvik belgesi alarak bu teşvikten yararlanabilirler.

Teşviklerin hesaplanması için öncelikle yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin belirlenmesi gerekmektedir. Yatırımın yapılacağı bölge, yatırımın büyüklüğüne, niteliğine ve istihdam yaratılacak kişi sayısına göre farklı oranlarda teşvikler sağlar.

07319 sayılı teşvikin detaylı bilgileri, yatırımcıların yatırım yapacakları bölgedeki İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi kurumlardan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan bilgi kaynaklarından alınabilir.